8 Eylül 2009 Salı

Hocamı kütüphane siktim

Posted on 21:42 by Damla Akbağ

Ben 18 yaşında 1.76 boyunda yakışıklı bir erkeğim.Okulumda görsel sanatlar öğ retmedi M.İ adlı seksi ve bü yü k göğüslü bir hoca var.Okulun son günüydü ve mezuniyet balosu vardı .Okuldaki hemen hemen bütün öğ retmenler bu baloya katıldı ve M.İ de vardı .Daha önceleri onunla cinsellik konuları konuşurduk,hiç milli oldunmu diye sorular sorardı bana ama daha önce hiç milli olmamıştım.Mezuniyet balosu spor salonunda oldu.Okul tamamen boştu çünkü spor salonu okulun iç inde değ il yanı ndaydı .Balo akşam 19.00 da oldu.O gü n okul olmadığından gündüz eczaneye yakından tanı dığım bir abimi bana prezervatif almasını söyledim.Prezervatifi aldıktan sonra sex shoptan da azdırıcı aldık.Akşam oldu balo iç in okula gittim ve aldı kları mı da yanı ma aldı m.Neden mi?Ç ü nkü o gü n hocamı sikme planları yapı yordum.Balo baş lamı ş tı ve M.İ mini etekli tek kol askı lı seksi bir kı yafet giymiş ti.Aradan 45dk. geç tikten sonra M.İ ye iç ine aldı ğ ı m azdı rı cı dan 2 tane attı ğ ı m kolayı M.İ ye buyrun hocam diyerek ikram ettim.M.İ bunu iç tikten sonra azmı ş olmalı ki aceleyle tuvalete gitti.Tuvalet okulda olduğ undan okula girmek zorundaydı .Bende onun peş inden gittim.Okula girdiğ inde peş inden geldiğ imi farketti ve bana seninle kü tü phanede sikiş ebilirmiyiz dedi.Ç ok azmı ş tı m ama o bendende azmı ş tı .Tabiki dedim ç ü nkü onunla daha ö nce cinsellik hakkı nca konuş uyorduk ve Kü tü phaneye ç ı ktı k.Kü tü phane en ü st katta yani 5.Kattaydı okul tamamen boş tu.Okulun ı ş ı kları kapalı ydı ama okulun ı ş ı klandı rma sistemi dı ş arı dan loş ı ş ı k etkisi yapı yor ve ç ok gü zel bir ortam sağ lı yordu.M.İ ö nce seksi kı yafetini ç ı karmı ş tı benimki dimdik olmuş tu.Bende hiç vakit kaybetmeden kı yafetlerimi ve iç ç amaş ı rları mı ç ı kardı m.Kü tü phane geniş olduğ undan ç ek yat olabilen koltuklar vardı ama koltuk olarak kullanı lı yordu.Takii o gü ne kadar.Ç ek yatı aç ı p sı rt ü stü yattı ve yanı mda getirdiğ im prezervatifi takmı ş tı m.O gü zel amı na verdiğ imde sü per bi duygu yakalamı ş tı m.Biryandan amı na veriyor biryandanda o koca memelerini sı kı yordum.Bir sü re sonra gö tten vermemi istedi tabiki dedim.Gö tten vermeye baş layı nca bağ ı rmaya baş ladı .Bağ ı rma duyucaklar dedim,Okul bomboş herkez spor salonunda kimse duyamaz dedi.Değ iş ik pozisyonlarda delicesine 1 saat sikiş tik.Memelerinin arası na sikimi soktuğ umda aklı na daha ö nce milli olmaı ğ ı mı sö ylediğ im geldi ve bana sanki daha ö nce ç ok kez sikmiş gibi sikiyorsun dedi.En sonunda boş almadan ö nce prezervatifi ç ı karı p memelerinin ü stü ne boş aldı m.Bana ç ok tatmin ettin dedi.Daha sonra tuvalete gidip memelerini temizleri.Ona siz ö nden gidin ben 5dk. sonra gelirim ş ü phe uyandurması n dedim tamam dedi.O gitti sonra bende gittim.Balo bittiğ inde seni evine bı rakayı mmı dedi.Olur dedim.Arabada,seninle tekrar seviş mek istiyorum dedi bana evini gö sterdi Eğ er azarsan okul ç ı kı ş ı bana gel dedi.Tamam dedim.Sonra beni evime bı raktı .O gü ndedn sonra genellikle hafta sonları o na gidip delicesine seviş tik

No Response to "Hocamı kütüphane siktim"